Trong báo cáo này, thông qua sáu giả thuyết, các nhà nghiên cứu đặt ra tầm nhìn về chức năng tài chính trong tương lai, qua đó đặt nền móng cho những ai có ý định dấn thân và mong muốn thành công trong hành trình hướng tới thay đổi.

Download tài liệu

Xem thêm

Download tài liệu The Future of Southeast Asia’s Digital Financial Services theo Temasek

Download tài liệu Cash for growth or growth for cash

Legal update – NGHỊ ĐỊNH 20 VỀ CHI PHÍ LÃI VAY CỦA DOANH NGHIỆP