Báo cáo này có gì?

  • – Chi tiết về năm thành phần chính của hệ sinh thái Dịch vụ tài chính số: Thanh toán, chuyển tiền, cho vay, bảo hiểm và đầu tư
  • – Phân tích cảnh quan dịch vụ tài chính độc đáo, đa dạng và bị phân khúc ở Đông Nam Á
  • – Nhu cầu ngân hàng của ba phân khúc khách hàng Đông Nam Á khác nhau: banked, underbanked and unbanked
  • – Cơ hội trong khu vực và các yếu tố cần thiết cho ngành Dịch vụ tài chính số

Tải xuống báo cáo đầy đủ để tìm hiểu thêm về sự phát triển của Dịch vụ tài chính số Đông Nam Á.

Xem thêm 

Download tài liệu Vietnam AI Landscape Report 2018

Download tài liệu Global Fintech Report 2019 theo PwC

Kiểm toán báo cáo tài chính (Audit of Financial Statements) là gì?