Khóa học Advanced Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Advanced Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 09/02/2023
 • Số lượng 25
 • Online 2.800.000đ
  Offline 3.000.000đ
Khóa học Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop

Khóa học Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop

 • Khai giảng dự kiến 19/02/2023
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 3.000.000đ
  Offline 3.200.000đ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 14/01/2023
  15/02/2023
  20/03/2023
  26/03/2023
  08/04/2023
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.200.000đ
  Offline 2.400.000đ
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 12/02/2023
  23/04/2023
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.700.000đ
  Offline 2.900.000đ
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 11/01/2023
  27/02/2023
  05/03/2023
  18/03/2023
  14/04/2023
  16/04/2023
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.200.000đ
  Offline 2.400.000đ
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

 • Khai giảng dự kiến 08/01/2023
  10/02/2023
  14/03/2023
  02/04/2023
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.700.000đ
  Offline 2.900.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 06/02/2023
  12/02/2023
  25/02/2023
  24/03/2023
  26/03/2023
  11/04/2023
  24/04/2023
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.600.000đ
  Offline 1.800.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 31/01/2023
  05/03/2023
  07/04/2023
  25/04/2023
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.700.000đ
  Offline 1.900.000đ
Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

 • Khai giảng dự kiến 10/12/2022
  05/03/2023
 • Số lượng 20 học viên
 • Online 3.500.000đ
  Offline 3.700.000đ
Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint for Professionals

Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint for Professionals

 • Khai giảng dự kiến 24/10/2022
  15/11/2022
  26/11/2022
  16/12/2022
  21/12/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 4.400.000đ
  Offline 5.000.000đ