Khóa học Quản trị chi phí hiệu quả

Khóa học Quản trị chi phí hiệu quả

 • Khai giảng dự kiến 27/07/2024
 • Số lượng 20 học viên
 • 4.500.000đ
Khóa học Excel for HR Professionals – Excel trong quản lý nhân sự

Khóa học Excel for HR Professionals – Excel trong quản lý nhân sự

 • Khai giảng dự kiến 19/06/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.800.000đ
  Offline 2.000.000đ
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

 • Khai giảng dự kiến 28/05/2024
  01/06/2024
  17/06/2024
  09/07/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.800.000đ
  Offline 3.000.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 20/05/2024
  08/06/2024
  29/06/2024
  17/07/2024
  04/08/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.600.000đ
  Offline 1.800.000đ
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 25/05/2024
  10/06/2024
  29/06/2024
  20/07/2024
  07/08/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.200.000đ
  Offline 2.400.000đ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 29/05/2024
  15/06/2024
  01/07/2024
  20/07/2024
  10/08/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.200.000đ
  Offline 2.400.000đ
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 23/06/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.700.000đ
  Offline 2.900.000đ
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Advanced

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Advanced

 • Khai giảng dự kiến 24/06/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 3.800.000đ
  Offline 4.000.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 21/05/2024
  30/06/2024
  19/07/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.700.000đ
  Offline 1.900.000đ
Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

 • Khai giảng dự kiến 20/07/2024
 • Số lượng 20 học viên
 • Online 3.500.000đ
  Offline 3.700.000đ