Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

 • Khai giảng dự kiến 08/12/2023
  21/12/2023
  18/01/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.800.000đ
  Offline 3.000.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 02/12/2023
  27/12/2023
  13/01/2024
  29/01/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.600.000đ
  Offline 1.800.000đ
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 05/12/2023
  23/12/2023
  21/01/2024
  03/02/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.200.000đ
  Offline 2.400.000đ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 18/11/2023
  04/12/2023
  26/12/2023
  16/01/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.200.000đ
  Offline 2.400.000đ
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 16/12/2023
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.700.000đ
  Offline 2.900.000đ
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Advanced

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Advanced

 • Khai giảng dự kiến 13/01/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 3.800.000đ
  Offline 4.000.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 26/11/2023
  05/01/2024
  20/02/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.700.000đ
  Offline 1.900.000đ
Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

 • Khai giảng dự kiến 13/01/2024
 • Số lượng 20 học viên
 • Online 3.500.000đ
  Offline 3.700.000đ
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng dự kiến 05/01/2024
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.700.000đ
  Offline 1.900.000đ
Khoá học Mô hình Tài chính

Khoá học Mô hình Tài chính

 • Khai giảng dự kiến 02/12/2023
 • Số lượng 20 học viên
 • 3.900.000đ