Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

 • Khai giảng dự kiến 22/12/2019
 • Số lượng 20 học viên
 • 2.500.000đ
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng dự kiến 07/12/2019
 • Số lượng 20 học viên
 • 1.600.000đ
Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

 • Khai giảng dự kiến 05/01/2020
 • Số lượng 15 học viên
 • 4.500.000đ
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 05/01/2020
  07/02/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 1.700.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 07/12/2019
  27/12/2019
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 19/12/2019
  04/02/2020
 • Số lượng 22 học viên
 • 1.400.000đ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 15/12/2019
  05/01/2020
  24/02/2020
 • Số lượng 25 học viên
 • 2.000.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

 • Khai giảng dự kiến 10/10/2019
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

 • Khai giảng dự kiến 10/10/2019
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 12 học viên
 • 2.800.000đ