Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 13/09/2021
  16/10/2021
  14/11/2021
 • Số lượng 25 học viên
 • 2.000.000đ
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 18/09/2021
  14/11/2021
 • Số lượng 25 học viên
 • 2.500.000đ
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

 • Khai giảng dự kiến 18/09/2021
  23/10/2021
  21/11/2021
 • Số lượng 25 học viên
 • 2.500.000đ
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 18/09/2021
  20/10/2021
  15/11/2021
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.900.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 26/09/2021
  22/10/2021
  23/11/2021
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 29/08/2021
  27/09/2021
  30/10/2021
  28/11/2021
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.500.000đ
Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

 • Khai giảng dự kiến 26/08/2021
 • Số lượng 20 học viên
 • 3.300.000đ
Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản

Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng dự kiến 28/08/2021
  06/11/2021
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.600.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kế-Kiểm

Khóa học Thực hành Excel trong Kế-Kiểm

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ