Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 11/04/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 2.500.000đ
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

 • Khai giảng dự kiến 08/03/2020
  09/05/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 2.500.000đ
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng dự kiến 21/03/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 1.600.000đ
Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

 • Khai giảng dự kiến 08/03/2020
 • Số lượng 15 học viên
 • 4.500.000đ
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 03/03/2020
  05/04/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 1.700.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 13/02/2020
  15/03/2020
  13/04/2020
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 09/03/2020
  07/04/2020
 • Số lượng 22 học viên
 • 1.400.000đ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 24/02/2020
  21/03/2020
  22/04/2020
 • Số lượng 25 học viên
 • 2.000.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

 • Khai giảng dự kiến 10/10/2019
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

 • Khai giảng dự kiến 10/10/2019
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ