Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 16/04/2022
  08/05/2022
  10/06/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.000.000đ
  Offline 2.200.000đ
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 13/06/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.500.000đ
  Offline 2.700.000đ
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 13/04/2022
  20/05/2022
  28/05/2022
  18/06/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.900.000đ
  Offline 2.100.000đ
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

 • Khai giảng dự kiến 03/04/2022
  26/05/2022
  04/06/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.500.000đ
  Offline 2.700.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 25/04/2022
  28/05/2022
  19/06/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.300.000đ
  Offline 1.500.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 04/04/2022
  07/05/2022
  29/05/2022
  27/06/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.500.000đ
  Offline 1.700.000đ
Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

 • Khai giảng dự kiến 07/05/2022
  25/06/2022
 • Số lượng 20 học viên
 • Online 3.300.000đ
  Offline 3.500.000đ
Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản

Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản

 • Khai giảng dự kiến 26/02/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.300.000đ
  Offline 1.500.000đ
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng dự kiến 07/05/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.600.000đ
  Offline 1.800.000đ
Khóa học Advanced Power BI

Khóa học Advanced Power BI

 • Khai giảng dự kiến 05/05/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 3.200.000đ
  Offline 3.400.000đ