Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 30/06/2018
 • Số lượng 20
 • 1.500.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 08/06/2018 (Full)
  20/07/2018
  25/08/2018
 • Số lượng 18
 • 1.200.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán (xử lý dữ liệu)

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán (xử lý dữ liệu)

 • Khai giảng dự kiến 09/06/2018 (Full)
  16/06/2018
  21/07/2018
  20/08/2018
 • Số lượng 18
 • 1.200.000đ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 30/05/2018 (Full)
  09/07/2018
  12/08/2018
 • Số lượng 20
 • 1.600.000đ
Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

 • Khai giảng dự kiến 07/01/2018
 • Số lượng 15
 • 2.800.000đ
Career Coaching

Career Coaching

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
Chuẩn bị cho tuyển dụng (Big4)

Chuẩn bị cho tuyển dụng (Big4)

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 15
 • 3.500.000đ
Chuẩn bị CV, phỏng vấn

Chuẩn bị CV, phỏng vấn

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 10
 • 1.200.000đ
Excel ứng dụng trong kinh doanh

Excel ứng dụng trong kinh doanh

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 15
 • 2.000.000đ