Khóa học Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop

Khóa học Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop

 • Khai giảng dự kiến 11/12/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 3.000.000đ
  Offline 3.200.000đ
Khóa học MS PowerPoint for Professionals

Khóa học MS PowerPoint for Professionals

 • Khai giảng dự kiến 29/10/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.300.000đ
  Offline 1.500.000đ
Khóa học MS Word for Professionals

Khóa học MS Word for Professionals

 • Khai giảng dự kiến 26/11/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.300.000đ
  Offline 1.500.000đ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 15/09/2022
  08/10/2022
  09/10/2022
  06/11/2022
  07/11/2022
  01/12/2022
  05/12/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.000.000đ
  Offline 2.200.000đ
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 13/11/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.500.000đ
  Offline 2.700.000đ
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 17/09/2022
  18/09/2022
  16/10/2022
  17/10/2022
  10/11/2022
  14/11/2022
  10/12/2022
  17/12/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.900.000đ
  Offline 2.100.000đ
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

 • Khai giảng dự kiến 15/09/2022
  23/10/2022
  25/11/2022
  20/12/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 2.500.000đ
  Offline 2.700.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 25/09/2022
  26/09/2022
  20/10/2022
  24/10/2022
  15/11/2022
  26/11/2022
  16/12/2022
  21/12/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.300.000đ
  Offline 1.500.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 26/09/2022
  25/10/2022
  27/11/2022
  23/12/2022
 • Số lượng 25 học viên
 • Online 1.500.000đ
  Offline 1.700.000đ
Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

 • Khai giảng dự kiến 25/09/2022
  04/12/2022
 • Số lượng 20 học viên
 • Online 3.300.000đ
  Offline 3.500.000đ