Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 17/02/2019
  17/03/2019
  17/04/2019
 • Số lượng 20
 • 1.500.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 16/02/2019
  16/03/2019
  20/04/2019
 • Số lượng 25
 • 1.300.000đ
Khóa học Kiểm toán thực hành

Khóa học Kiểm toán thực hành

 • Khai giảng dự kiến 05/01/2019
 • Số lượng 15
 • 2.400.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 13/02/2019
  11/03/2019
  18/04/2019
 • Số lượng 22
 • 1.400.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

 • Khai giảng dự kiến 27/12/2018
 • Số lượng 25
 • 1.300.000đ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 19/02/2019
  10/03/2019
  10/05/2019
 • Số lượng 25
 • 1.800.000đ
Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 12
 • 2.800.000đ
Career Coaching

Career Coaching

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
Chuẩn bị cho tuyển dụng (Big4)

Chuẩn bị cho tuyển dụng (Big4)

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 15
 • 3.500.000đ
Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

 • Khai giảng dự kiến Tháng 03/2019
 • Số lượng 15
 • 4.500.000đ