Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng dự kiến 13/10/2019
 • Số lượng 20 học viên
 • 1.400.000đ
Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

 • Khai giảng dự kiến 08/09/2019
 • Số lượng 15 học viên
 • 4.500.000đ
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 18/08/2019
  23/09/2019
  24/10/2019
 • Số lượng 20 học viên
 • 1.600.000đ
Khóa học Power Query in a Day

Khóa học Power Query in a Day

 • Khai giảng dự kiến 11/8/2019
 • Số lượng 20 học viên
 • 1.200.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 24/08/2019
  26/08/2019
  14/09/2019
  22/09/2019
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Kiểm toán thực hành

Khóa học Kiểm toán thực hành

 • Khai giảng dự kiến 24/10/2019
 • Số lượng 15 học viên
 • 2.400.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 28/08/2019
  24/09/2019
  25/10/2019
 • Số lượng 22 học viên
 • 1.400.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

 • Khai giảng dự kiến 24/08/2019
  21/09/2019
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

 • Khai giảng dự kiến 24/08/2019
  21/09/2019
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 14/08/2019
  08/09/2019
  11/10/2019
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.800.000đ