Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 22/04/2020
  29/05/2020
  30/06/2020
 • Số lượng 25 học viên
 • 2.000.000đ
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 20/06/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 2.500.000đ
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

 • Khai giảng dự kiến 16/05/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 2.500.000đ
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 11/05/2020
  13/06/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 1.900.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 20/04/2020
  16/05/2020
  14/06/2020
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 13/05/2020
  15/06/2020
 • Số lượng 22 học viên
 • 1.400.000đ
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng dự kiến 31/05/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 1.600.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kế-Kiểm

Khóa học Thực hành Excel trong Kế-Kiểm

 • Khai giảng dự kiến 12/04/2020
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

 • Khai giảng dự kiến 17/05/2020
 • Số lượng 15 học viên
 • 4.500.000đ
Khóa học Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS

Khóa học Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS

 • Khai giảng dự kiến 13/04/2020
 • Số lượng 15
 • 3.800.000đ