Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng dự kiến 31/07/2024
 • Số lượng 20 học viên
 • 3.500.000đ
Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

 • Khai giảng dự kiến 02/04/2024
 • Số lượng 20 học viên
 • 6.100.000đ
Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng dự kiến 09/06/2024
 • Số lượng 20 học viên
 • 3.500.000đ
Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

 • Khai giảng dự kiến 20/08/2024
 • Số lượng 20 học viên
 • 6.100.000đ
Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

 • Khai giảng dự kiến 12/06/2024
 • Số lượng 15 học viên
 • 6.100.000đ
Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

 • Khai giảng dự kiến 15/08/2024
 • Số lượng 15 học viên
 • 6.100.000đ
Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

 • Khai giảng dự kiến 28/06/2024
 • Số lượng 20 học viên
 • 6.100.000đ