Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng dự kiến 16/06/2019
  12/09/2019
 • Số lượng 20 học viên
 • 3.900.000đ
Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng dự kiến 25/06/2019
  25/09/2019
 • Số lượng 20 học viên
 • 3.900.000đ
Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

 • Khai giảng dự kiến 20/06/2019
 • Số lượng 20 học viên
 • 6.500.000
Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

 • Khai giảng dự kiến 22/09/2019
 • Số lượng 20 học viên
 • 6.500.000
Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 15 học viên
 • 6.500.000đ
Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 15 học viên
 • 6.500.000đ
Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

 • Khai giảng dự kiến 31/03/2019
 • Số lượng 20 học viên