Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng dự kiến 07/05/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 3.300.000đ
Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng dự kiến 11/03/2019
 • Số lượng 20 học viên
 • 3.300.000đ
Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

 • Khai giảng dự kiến 04/04/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 5.900.000
Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

 • Khai giảng dự kiến 10/06/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 5.900.000
Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

 • Khai giảng dự kiến 10/03/2020
 • Số lượng 15 học viên
 • 5.900.000đ
Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

 • Khai giảng dự kiến 09/06/2020
 • Số lượng 15 học viên
 • 5.900.000đ
Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

 • Khai giảng dự kiến 08/06/2020
 • Số lượng 20 học viên
 • 5.900.000đ