Thực hành hợp nhất kinh doanh

Thực hành hợp nhất kinh doanh

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 10 - 12 học viên
Cập nhật kiến thức kế toán, thông tư, quy định mới

Cập nhật kiến thức kế toán, thông tư, quy định mới

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 20 học viên
Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 20 học viên
Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 20 học viên
Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 20 học viên
Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS

Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 10 học viên
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Tableau

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Tableau

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 20 học viên
 • Liên hệ