ĐỐI TƯỢNG

 • Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên  phân tích đầu tư của các doanh nghiệp….

 • Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành  kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận lĩnh vực “nghệ thuật phiên dịch các số liệu”…

MỤC TIÊU

 • Giúp học viên có được những kiến thức thực tiễn về cách lập và phân tích các báo cáo tài chính

 • Biết cách sử dụng báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để tính toán các tỷ số tài chính.

 • Tính toán tác động của thuế và đòn bẩy tài chính đối với suất sinh lợi từ vốn sở hữu của công ty thông qua sử dụng phép phân tích thành phần tỷ số.

 • Đo lường hiệu quả hoạt động của công ty thông qua sử dụng các tỷ số sử dụng tài sản khác nhau.

NỘI DUNG

  Phần I: Các chuẩn mực kế toán và các báo cáo tài chính

  Bảng cân đối kế toán

 •  

  Tài sản và nguồn vốn

 • Đầu tư và huy động vốn

 • Cơ cấu, chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

 • Nợ và rủi ro tài chính

  Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Doanh thu

 • Chi phí từ hoạt động kinh doanh, chi phí tài chính

 • Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Phần II: Phân tích báo cáo tài chính

  Phân tích kết cấu các bảng trong báo cáo tài chính

 • Khả năng hoạt động

 • Cơ cấu và chi phí sử dụng vốn

 • Phân tích tác động của đòn bẩy

 • Vốn cổ phần, chính sách cổ tức.

 • Phân tích các tỷ số tài chính

 • Tỷ số khả năng thanh toán nợ

 • Tỷ số hoạt động

 • Tỷ số sinh lời

 • Phân tích Dupont

 • Rủi ro tài chính

 • Những hạn chế của phân tích tỷ số.

 

→ Các khóa học khác:

Thực hành hợp nhất kinh doanh

Kiểm soát nội bộ

ĐĂNG KÝ

  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
  1. Khóa học muốn đăng ký * (Có thể chọn nhiều khóa học bằng cách giữ Ctrl và chọn)