GIỚI THIỆU

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập về Kế toán – Tài chính Quốc tế, Quốc hội đã thông qua Luật số 88/2015/QH13 – Luật Kế toán (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2017.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT– BTC về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán DNNVV.

Cập nhật kiến thức kế toán, thông tư, quy định mới giúp cho đội ngũ kế toán các doanh nghiệp cũng như đội ngũ kế toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần và các nội dung mới của Luật Kế Toán, Chế độ kế toán DNNVV, tổ chức thực hiện tốt trong đơn vị ngay từ đầu năm 2017.

MỤC TIÊU

 • Trang bị kiến thức cần thiết cho Kế toán và Kiểm toán viên tại Việt Nam.

 • Nắm bắt những điểm mới của Luật Kế toán 2015 và các Thông tư Hướng dẫn Chế độ kế toán DNNVV

 • Thực hiện Luật Kế Toán, Chế độ kế toán DNNVV trong doanh nghiệp 

NỘI DUNG


  Điểm mới những thay đổi quan trọng của Luật Kế toán 2015.

 • Nguyên tắc kế toán: phương pháp kế toán ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý.

 • Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán.

 • Quy đinh về chứng từ điện tử.

 • Sổ sách kế toán.

 • Quy định về công khai báo cáo tài chính.

 • Những hành vi bị cấm.

 •  

  Nội dung Thông số 133/2016/TT – BTC về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán DNNVV

 • Đổi mới cách tiếp cận chính sách.

 • Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.

 • Tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính.

 • Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch.

 • Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

   

 

→ Các khóa học khác:

Thực hành hợp nhất kinh doanh

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
 1. Khóa học muốn đăng ký * (Có thể chọn nhiều khóa học bằng cách giữ Ctrl và chọn)
Leave us a Reply