Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, và vai trò của các chuyên gia tài chính và kế toán cũng vậy. Bản chất của công việc được thực hiện bởi kế toán viên chuyên nghiệp và sự đóng góp của họ cho các tổ chức đang phát triển nhanh chóng để đáp ứng với các xu hướng kinh doanh quan trọng.

Báo cáo này xác định vai trò mà phù hợp với kế toán viên tương lai trong kinh doanh để duy trì hoạt động của tổ chức trong thập kỷ tới dựa trên kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo tài chính và kinh doanh cấp cao, CEO, giám đốc điều hành và các bên liên quan khác.

Download tài liệu

Xem thêm

Download tài liệu Cash for growth or growth for cash

Download tài liệu Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019

Kế toán và những rào cản từ công nghệ blockchain