Di động đã tạo ra sự đổi mới triệt để, cùng với sự chuyển đổi cơ bản diễn ra ở mảng tài chính cá nhân. “Mobile banking đã có sự ảnh hưởng tới phương thức ngân hàng truyền thống ở một mức độ rất lớn trong hai năm qua“, Monty Munford , đối tác đầu tư mạo hiểm và diễn giả công nghệ đã nói, và các ngân hàng truyền thống đang đuổi theo cuộc cách mạng kỹ thuật số. Dưới đây là cái nhìn tóm lược về ba tình trạng tài chính hiện đại mà mọi người cần biết.

Download tài liệu

Xem thêm 

Download tài liệu Brand Finance: Commercial Services 50 2019

Download tài liệu Payments Trends 2020 theo Deloitte