Power Query là một công cụ trong Excel giúp quá trình xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn bằng việc ứng dụng Business Intelligence. Dưới đây là tài liệu giúp bạn thành thạo Hàm ngày tháng trong Power Query.

Download tài liệu: 

Xem thêm

Power Query – Công cụ tốt nhất của Excel trong 5 năm gần đây