Accounting Control Best Practices biên soạn bởi Steven M. Bragg mô tả một bộ kiểm soát hoàn chỉnh cho quy trình kế toán trên giấy tờ – hệ thống trên máy vi tính và sau đó mô tả các biện pháp kiểm soát đối với các phương pháp nâng cao hay nhất được phân lớp lên hệ thống máy tính cơ bản. Bằng cách xem xét hơn 400 biện pháp kiểm soát cho các hệ thống khác nhau được trình bày ở đây, kế toán viên hoặc nhà phân tích hệ thống có thể đưa ra một bộ kiểm soát phù hợp chính xác với nhu cầu của cá nhân hoặc hệ thống của họ.

Tải miễn phí: TẠI ĐÂY 

Xem thêm

Download tài liệu Accounting for change: The power of connected accounting

Download tài liệu Keep Your Business On Track With Effective Accounting Strategies

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu