Vai trò của Asset Liability Management (ALM) trong việc quản lý sổ sách ngân hàng không ngừng tăng lên. Mục đích của Asset Liability Management Optimisation là thúc đẩy sự thay đổi trong vai trò của ALM. Tài liệu sẽ cho thấy vai trò chủ động của ALM thông qua cách tiếp cận tổng hợp để quản lý hai loại rủi ro tài chính là rủi ro lãi suất (IRR) và rủi ro thanh khoản.

Ngoài ra, Asset Liability Management Optimisation còn làm sáng tỏ một khía cạnh khác, đó là cách tiếp cận silo-based – được áp dụng để quản lý rủi ro tài chính. Silo-based bao gồm việc quản lý riêng biệt các rủi ro tài chính, đặc biệt là rủi ro lãi suất trên sổ ngân hoàng và rủi ro thanh khoản.

Nội dung tài liệu gồm:

Chương 1: ALM trong sách Ngân hàng

Chương 2: Phương pháp đo lượng và quản lý rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản

Chương 3: Hành vi của khách hàng và tác động của nó lên lãi suất và rủi ro thanh khoản

Chương 4: Xây dựng quy trình tối ưu hóa và trình bày rõ ràng mô hình ra quyết định

Chương 5: Ví dụ thực tế về quy trình tối ưu hóa và định lượng tác động kinh tế

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Wiley

Xem thêm

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong ngành tài chính