Financial Reporting & Analysis là tài liệu cung cấp kiến thức về kế toán tài chính, bao gồm thuật ngữ tài chính và lập báo cáo tài chính.

Nội dung Financial Reporting & Analysis:

Phần 1: Phát triển các nguyên tắc kế toán cơ bản, làm cơ sở cho các báo cáo tài chính.

Phần 2: Mô tả các hình thức tổ chức kinh doanh, giới thiệu các báo cáo tài chính.

Phần 3: Tìm hiểu sâu hơn về bảng cân đối kế toán, báo cáo vốn chủ sở hữu và các vấn đề trong việc trình bày bảng cân đối kế toán.

Phần 4: Trình bày đánh giá chuyên sâu về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Phần 5: Giới thiệu về phân tích và thống kê so sánh

Phần 6: Đề cập đến thanh khoản ngắn hạn.

Phần 7: Đề cập đến khả năng trả nợ dài hạn.

Phần 8: Đề cập đến việc phân tích khả năng sinh lời.

Phần 9: Giới thiệu những phân tích hữu ích cho nhà đầu tư

Phần 10: Xem xét báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phần 11: Tiện ích mở rộng các tỷ số tài chính.

Phần 12: Phân tích sáu ngành chuyên biệt: ngân hàng, điện lực, dầu khí, vận tải, bảo hiểm và bất động sản.

Phần 13: Báo cáo tài chính cá nhân, báo cáo tài chính chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: South Western Cengage Learning

Xem thêm

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp bằng Power BI với các loại báo cáo tài chính