Financials Modelling Fundamentals là tài liệu nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản quy trình lập một mô hình tài chính. Lập mô hình tài chính là nhiệm vụ xây dựng một mô hình về tình hình tài chính trong thế giới thực. Các mô hình tài chính sẽ được sử dụng để ra quyết định kinh doanh, ước tính chi phí và dự kiến ​​lợi nhuận của một dự án mới được đề xuất.

Muốn tìm hiểu về mô hình tài chính, đầu tiên người lập mô hình tài chính phải nắm rõ các nguyên tắc cơ bản của chúng, Financials Modelling Fundamentals sẽ cung cấp kiến thức và những nội dung cần thiết cho người đọc ở lĩnh vực này.

Tài liệu gồm các nội dung chính sau:

Chương 1: Giới thiệu và tổng quan

Chương 2: Báo cáo thu nhập

Chương 3: Bảng cân đối kế toán

Chương 4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: BPM

Xem thêm

Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

Khoá học Mô hình Tài chính

[Free download] Financial Modeling