Công dụng: hàm IRR được sử dụng để tính tỷ suất sinh lời nội bộ của dòng tiền.

UniTrain hàm IRR

Cú pháp: IRR(values, [guess])

– Values: Một mảng hoặc tham chiếu tới các ô có chứa những số mà bạn muốn tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ.

– Guess: Một số mà bạn đoán là gần với kết quả của IRR.

Xem thêm

Hàm FV trong Excel

Hàm NPV trong Excel

Leave us a Reply