Công dụng: hàm NPV thường được dùng trong đánh giá, thẩm định dự án đầu tư, dùng để tính giá trị hiện tại thuần của khoản đầu tư dựa trên dòng tiền và lãi suất chiết khấu.

UniTrain hàm NPV

Cú pháp: NPV(rate,value1,[value2],…)

– Rate: Lãi suất chiết khấu trong cả một kỳ.

– Value1, value2, …Value1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 254 đối số thể hiện các khoản thanh toán và thu nhập.

Xem thêm

Hàm Disc trong Excel

Hàm FV trong Excel

 

 

Leave us a Reply