Công dụng: hàm PMT dùng để tính khoản tiền thanh toán định kỳ 1 năm.

UniTrain hàm PMT

Cú pháp: PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])

– Rate: Lãi suất của khoản vay.

– Nper: Tổng số món thanh toán cho khoản vay.

– Pv: Giá trị hiện tại, hoặc tổng số tiền đáng giá ngang với một chuỗi các khoản thanh toán tương lai; còn được gọi là nợ gốc.

– Fv: Giá trị tương lai hay số dư tiền mặt bạn muốn thu được sau khi thực hiện khoản thanh toán cuối cùng. Nếu fv được bỏ qua, thì nó được mặc định là 0 (không), có nghĩa là giá trị tương lai của khoản vay là 0.

– Type (optional): Số 0 (không) hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn.

Xem thêm

Hàm IRR trong Excel

Hàm NPV trong Excel

Leave us a Reply