Công dụng: hàm PV được sử dụng để tính giá trị hiện tại của dòng tiền.

UniTrain hàm PV trong Excel

Cú pháp: PV(rate, nper, pmt, [fv], [type])

– Rate: Lãi suất theo kỳ hạn. Ví dụ, nếu bạn có một khoản vay mua xe hơi với lãi suất 4.5%/năm và bạn trả nợ hàng tháng, thì lãi suất tháng của bạn là 4.5%/12, hay 0.375%. Bạn sẽ nhập lãi suất 4.5%/12 hoặc 0,375% hoặc 0,00375 vào công thức.

– Nper: Tổng số kỳ hạn thanh toán trong một niên kim. Ví dụ, nếu bạn có khoản vay mua xe hơi với kỳ hạn 5 năm và bạn trả nợ hàng tháng, thì khoản vay của bạn có 5*12 (hay 60) kỳ thanh toán. Bạn sẽ nhập nper là 60 vào công thức.

– Pmt: Khoản thanh toán cho mỗi kỳ và không đổi trong suốt vòng đời của niên kim. Thông thường, đối số pmt bao gồm tiền gốc và lãi, nhưng không chứa các khoản phí và thuế khác. Ví dụ, số tiền thanh toán hàng tháng cho một khoản vay mua xe kỳ hạn 5 năm trị giá  là $93.22. Bạn sẽ nhập -$93.22 làm pmt trong công thức. Nếu pmt được bỏ qua, bạn phải đưa vào đối số fv.

– Fv: Giá trị tương lai

– Type (optional): Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn.

Xem thêm 

Hàm IRR trong Excel

Hàm Disc trong Excel

Leave us a Reply