Công dụng: hàm RATE dùng để tính lãi suất trên mỗi kỳ hạn.

UniTrain hàm RATE trong Excel

Cú pháp: RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])

– Nper: Tổng số kỳ hạn thanh toán trong một niên kim.

– Pmt: Khoản thanh toán cho mỗi kỳ và không đổi trong suốt vòng đời của niên kim. Thông thường, đối số pmt bao gồm tiền gốc và lãi, nhưng không chứa các khoản phí và thuế khác. Nếu pmt được bỏ qua, bạn phải đưa vào đối số fv.

– Pv: Giá trị hiện tại

– Fv (optional): Giá trị tương lai

– Type(optional): Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn.

Xem thêm

Hàm PV trong Excel

Hàm PMT trong Excel

Leave us a Reply