Cuốn sổ tay thuế Việt Nam do Công ty Kiểm toán PWC Việt Nam soạn thảo, rất hữu ích cho việc hệ thống kiến thức hiện hành, cũng như để làm việc.

Cuốn sổ tay tập hợp tất cả các sắc thuế hiện có như TNDN, TNCN, GTGT, Nhà thầu, Chuyển giá, XNK,… sẽ rất cần thiết cho bạn nào cần hệ thống kiến thức về Thuế.

Download Sổ tay Thuế Việt Nam 2020 (English ver)

Download Sổ tay Thuế Việt Nam 2020 (Vietnamese ver)

Download Sổ tay Thuế Việt Nam 2019 (Vietnamese ver)

Xem thêm

Các loại thuế cần biết khi kinh doanh tại Việt Nam

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới & một số chính sách quan trọng về thuế

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)