Báo cáo này cập nhật một số văn bản quy phạm pháp luật gần đây cùng với các hướng dẫn chính sách quan trọng về thuế như sau:

  1. Thông tư số 48/2019/TT-BTC mới về trích lập các khoản dự phòng
  2. Ngày, giờ ký có phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử hay không?
  3. Chuyển công ty phải xin cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
  4. Hàng Sản xuất xuất khẩu (SXXK) tại chỗ theo chỉ định được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu
  5. Kiểm tra hải quan đối với định mức hàng SXXK, hàng gia công
  6. Hướng dẫn xử lý chi phí lãi vay vượt mức 20% EBITDA theo quy định tại Nghị định 20 cho năm tài chính 2017

Xem chi tiết tài liệu: 

Xem thêm

Download tài liệu Doing business in Vietnam

Download tài liệu Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo PwC

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)