Grant Thornton Việt Nam đã chuẩn bị hướng dẫn này để hỗ trợ những người quan tâm đến việc kinh doanh tại Việt Nam trả lời một số câu hỏi quan trọng có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh. Khi các vấn đề cụ thể xảy ra trong thực tế, thường sẽ cần phải tham khảo luật pháp và quy định của Việt Nam và để có được lời khuyên chuyên môn phù hợp.

Hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn trong việc tìm hiểu sâu hơn về kinh doanh tại Việt Nam.

Đăng ký để nhận tài liệu

Xem thêm

Download tài liệu Vietnam AI Landscape Report 2018

Chia sẻ tài liệu Vietnam’s future digital economy 2030 – 2045

Download tài liệu The Complete Interview Guide