Trong thời đại kinh tế thay đổi nhanh chóng như ngày nay, quản trị Tài Chính Doanh Nghiệp hiệu quả được coi là “chìa khóa thành công” của mọi doanh nghiệp, vì nó không chỉ thể hiện qua các con số trên bảng cân đối kế toán mà còn đóng vai trò như “kim chỉ nam” chỉ hướng cho phần lớn hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, những doanh nghiệp có thể nắm bắt và hiểu rõ các biến động tài chính, quản lý dòng tiền hiệu quả, đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn và đảm bảo lợi nhuận tổng thể mới có thể đạt được thành công.

Trong phần tiếp theo của chủ đề này, UniTrain sẽ cùng bạn khám phá kiến thức thiết thực về tài chính doanh nghiệp, nền tảng thiết yếu cho bất kỳ ai mong muốn thành công trong lĩnh vực này.

Các khái niệm cơ bản trong tài chính doanh nghiệp:

Tài sản (Assets): Nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp sở hữu và sử dụng để thực hiện hoạt động kinh doanh, mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Ví dụ: tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định, v.v.
Nợ (Liabilities): Khoản tiền mà doanh nghiệp vay từ các nguồn bên ngoài để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Ví dụ: vay ngân hàng, vay tín dụng, v.v.
Vốn chủ sở hữu (Owner’s Equity): Phần vốn do chủ sở hữu góp vào doanh nghiệp. Ví dụ: vốn điều lệ, lợi nhuận giữ lại, v.v.
Doanh thu (Revenue): Tổng số tiền thu được từ việc bán hàng hóa, dịch vụ trong một kỳ kế toán nhất định.
Chi phí (Expenses): Khoản tiền mà doanh nghiệp phải chi trả để thực hiện hoạt động kinh doanh. Ví dụ: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí bán hàng, v.v.
Lợi nhuận (Profit): Khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Lợi nhuận có thể được chia thành lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng.
Dòng tiền (Cash Flow): Dòng chảy tiền tệ vào và ra khỏi doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định. Dòng tiền có thể được chia thành dòng tiền hoạt động, dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính.
Giá trị hiện tại (Present Value): Giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai được chiết khấu về giá trị hiện tại bằng lãi suất.
Giá trị tương lai (Future Value): Giá trị của một khoản tiền hiện tại được đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định với một tỷ suất lợi nhuận nhất định.
Tỷ suất lợi nhuận (Profit Margin): Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận thu được trên một khoản đầu tư.
Tỷ suất sinh lời (Return on Equity – ROE): Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận thu được trên vốn chủ sở hữu.
Rủi ro tài chính (Financial Risk): Khả năng thua lỗ do biến động của giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đoái, v.v.
Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage): Việc sử dụng nợ để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

5

Phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là nguồn thông tin quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ba loại báo cáo tài chính chính bao gồm:

Báo cáo cân đối kế toán: Giúp đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, báo cáo cân đối kế toán thể hiện mối quan hệ giữa nguồn vốn (nợ và vốn chủ sở hữu) và cách thức sử dụng vốn đó (tài sản).
Báo cáo kết quả kinh doanh: Cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Cung cấp thông tin về dòng chảy tiền tệ vào và ra khỏi doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định.

Ví dụ:

Báo cáo cân đối kế toán cho thấy tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty tăng liên tục trong 3 năm qua. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy công ty đang sử dụng quá nhiều nợ, dẫn đến rủi ro tài chính cao.
Báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy lợi nhuận ròng của công ty giảm trong năm nay. Điều này có thể là do doanh thu giảm hoặc chi phí tăng.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền hoạt động của công ty dương, nhưng dòng tiền đầu tư âm. Điều này có thể là do công ty đang đầu tư nhiều vào các dự án mới.

6

Lập kế hoạch tài chính

Lập kế hoạch tài chính là quá trình xác định nhu cầu vốn của doanh nghiệp và tìm kiếm nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu đó. Các bước cơ bản để lập kế hoạch tài chính hiệu quả bao gồm:

Xác định mục tiêu tài chính: Mục tiêu tài chính cần cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn.
Dự báo nhu cầu vốn: Dự báo nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh trong tương lai.
Tìm kiếm nguồn vốn: Xác định các nguồn vốn phù hợp với nhu cầu và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp. Các nguồn vốn phổ biến bao gồm:
Vốn chủ sở hữu: Vốn điều lệ, lợi nhuận giữ lại, v.v.
Vốn vay: Vay ngân hàng, vay tín dụng, v.v.
Vốn từ bên ngoài: Vốn đầu tư mạo hiểm, vốn cổ phần tư nhân, v.v.
Lựa chọn phương án tài trợ: So sánh các phương án tài trợ khác nhau về lãi suất, điều khoản thanh toán, rủi ro, v.v. và lựa chọn phương án phù hợp nhất với doanh nghiệp.
Lập kế hoạch quản lý vốn: Quản lý hiệu quả dòng tiền của doanh nghiệp để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản vay đúng hạn.
Theo dõi và đánh giá: Theo dõi và đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch tài chính định kỳ để điều chỉnh khi cần thiết.

Lập kế hoạch tài chính hiệu quả cần đảm bảo các yếu tố sau:

Tính thực tế: Kế hoạch tài chính cần dựa trên dữ liệu thực tế và có thể thực hiện được.
Tính linh hoạt: Kế hoạch tài chính cần có khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.
Tính hiệu quả: Kế hoạch tài chính cần giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tài chính với chi phí thấp nhất.

Để lập kế hoạch tài chính hiệu quả, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Xác định mục tiêu tài chính: Mục tiêu tài chính cần cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn.
Phân tích tình hình tài chính hiện tại: Phân tích báo cáo tài chính và các thông tin tài chính khác để đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.
Dự báo nhu cầu vốn: Dự báo nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh trong tương lai.
Lựa chọn phương án tài trợ: Xác định các phương án tài trợ phù hợp với nhu cầu và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp.
Lập kế hoạch quản lý vốn: Lập kế hoạch quản lý dòng tiền hiệu quả để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản vay đúng hạn.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch tài chính: Theo dõi và đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch tài chính định kỳ để điều chỉnh khi cần thiết.

Kết luận

Kiến thức về tài chính doanh nghiệp là nền tảng thiết yếu cho bất kỳ ai mong muốn thành công trong lĩnh vực này. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bắt đầu học tập và nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp.

Xem thêm: 

Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

Khóa học Mô hình tài chính – Financial Modeling

Top 5 Add-ins hữu ích nhất trong Microsoft Excel

Cách chuyển văn bản thành số trong Excel

Leave us a Reply