Môi trường kinh doanh hiện tại đang thay đổi liên tục và nhiều tổ chức đang chuyển đổi chiến lược của họ để đối phó với môi trường sôi động này.

 

Bộ tài liệu sau được nghiên cứu bởi Nathanaël Betti, PhD Candidate và Gerrit Sarens PhD, CIA. Mục tiêu của dự án này là nghiên cứu chức năng kiểm toán nội bộ có thể điều chỉnh hoạt động của nó với chiến lược của doanh nghiệp hay không.

Dự án này có vai quan trọng trong bối cảnh hiện tại khi mà môi trường kinh doanh ngày càng liên tục thay đổi và sôi động.

  • – Thay đổi tác động đến chức năng kiểm toán nội bộ như thế nào?
  • – Ở cấp độ nào, chiến lược hoạt động của doanh nghiệp tác động đến phạm vi và vai trò của kiểm toán nội bộ?

Những câu hỏi này là cơ sở của dự án nghiên cứu này. Hai mục đích cụ thể của dự án chính là:

  1. Làm rõ tác động của chiến lược doanh nghiệp lên các hoạt động của kiểm toán nội bộ
  2. Hiểu các kỹ năng cần thiết cho các kiểm toán viên nội bộ để điều chỉnh hoạt động kiểm toán phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp.

Để hiểu được sự liên kết giữa chiến lược và chức năng kiểm toán nội bộ, dự án nghiên cứu này được chia thành hai giai đoạn. Đầu tiên, giám đốc điều hành kiểm toán (CAEs) và các thành viên hội đồng thành viên đã được phỏng vấn. Thứ hai, một cuộc khảo sát đã được gửi đến các kiểm toán viên nội bộ thông qua mạng lưới IIA ở Bắc Mỹ. Những người được phỏng vấn hoạt động trong các ngành công nghiệp đa dạng trong lĩnh vực tài chính và phi tài chính.

Xem thêm

 – Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F2 – Kế toán quản trị

 – Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F3 – Kế toán tài chính

Leave us a Reply