Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành ACCA F3 – Kế toán tài chính là bộ môn kiến thức phần Module 1 ở chương trình ACCA. F3 là môn tiền đề của môn F7 – Lập báo cáo tài chính ở phần kỹ năng. Việc nắm chắc kiến thức ở môn học F3 giúp học viên nắm được các nguyên lý và khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán tài chính, tạo tiền đề để phát triển kiến thức và thành thạo các kỹ thuật bút toán kép bao gồm việc lập các báo cáo tài chính cơ bản.

Nội dung sách:
– Các thuật ngữ tiếng Anh trong ACCA F3 được dịch sang tiếng Việt kèm diễn giải chi tiết.
– Biên soạn đầy đủ 24 chương của quyển F3.
– Được sắp xếp theo thứ tự từng chương.
– Được biên soạn và cố vấn từ giảng viên ACCA của UniTrain.

 

Download tài liệu tiếng Anh chuyên ngành ACCA F2

Leave us a Reply