Bạn muốn thêm cột có điều kiện trong Power Query? Hôm nay, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn thêm cột có điều kiện trong Power Query bằng hàm IF chỉ với 9 bước đơn giản

Hướng dẫn thêm cột có điều kiện vào Power Query

Bước 1: Để mở một truy vấn, hãy tìm một truy vấn đã được tải trước đó từ Power Query Editor, chọn một ô trong dữ liệu, sau đó chọn Query Edit. 

Thêm Cột Có điều Kiện Trong Power Query

Thêm Cột Có điều Kiện Trong Power Query 1Bước 2: Chọn Add Column > Conditional Column. Hộp thoại Add Conditional Column xuất hiện để giúp bạn tạo công thức đúng về mặt cú pháp:
if điều kiện then biểu thức else biểu thức
Thêm Cột Có điều Kiện Trong Power Query 3

Bước 3: Trong hộp New column name, hãy nhập tên duy nhất cho cột điều kiện mới. Trong ví dụ, UniTrain thay đổi tên từ Custom thành Region.

Thêm Cột Có điều Kiện Trong Power Query 4

Bước 4: Ở hộp Column name, hãy chọn tên cột. Trong ví dụ, UniTrain chọn Name & Postal, là danh sách các tiểu bang của Mỹ.

Bước 5: Trong hộp Operator, hãy chọn một giá trị operator. Trong ví dụ, UniTrain chọn Contains.Bước 6: Trong hộp Value, hãy nhập giá trị thích hợp. Trong ví dụ, UniTrain nhập “Washington”.Bước 7: Trong hộp Output, hãy nhập giá trị đầu ra mà cột điều kiện của bạn sẽ hiển thị khi điều kiện if là đúng. Trong ví dụ, UniTrain nhập “West”.

Thêm Cột Có điều Kiện Trong Power Query 6

* Nếu bạn muốn thêm một biểu thức khác khi điều kiện sai, hãy chọn  Add Clause, sau đó lặp lại các bước từ 4 đến 6. Trong ví dụ này, các vùng bổ sung được thêm vào bao gồm  SouthNortheast, và Midwest. Đây thường được gọi là điều kiện lồng nhau.
Thêm Cột Có điều Kiện Trong Power Query 7Để xóa hoặc sắp xếp lại các điều kiện, hãy chọn More (…) bên cạnh mệnh đề và chọn một lệnh.Bước 8: Thêm một điều kiện khác cuối cùng. Bạn có thể nhập một giá trị, một cột khác hoặc một tham số.

Bước 9: Chọn OK

Kết quả:

Thêm Cột Có điều Kiện Trong Power Query 10

Lưu ý

  • Để sửa đổi điều kiện, hãy chọn  biểu tượng Chỉnh sửa Cài đặt (Edit Settings) Biểu tượng cài đặt bên cạnh Added Conditional column trong Applied Steps của ngăn Query Settings.

Nguồn: Microsoft

Xem thêm