Ngày 23/08/2018, Thông báo số 01/TB-HĐT ngày 23/08/2018 của Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018 về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1. Thi Kiểm toán viên.
2. Thi Kế toán viên
3. Thi sát hạch đối với người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài.
4. Phương thức nộp hồ sơ; thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi; chi phí dự thi.
5. Quy trình đăng ký dư thi kiểm toán viên, kế toán viên qua phần mềm đăng ký dịch vụ công trực tuyến.
6. Thời gian, địa điểm thi.

Download Chi tiết Thông báo 01/TB-HBT tại link bên dưới!

Xem thêm

 – Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F2 – Kế toán quản trị

 – Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F3 – Kế toán tài chính

 

Leave us a Reply