Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo Quốc tế (IAASB) ban hành 3 Chuẩn mực về Quản lý chất lượng

Gần đây, sau khi Ủy ban Giám sát Lợi ích Công chúng (Public Interest Oversight Board) phê duyệt, Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo Quốc tế (IAASB) đã ban hành ba Chuẩn mực Quản lý Chất lượng. Các Chuẩn mực này có hiệu lực vào tháng 12 năm 2022, thay thế cho các Chuẩn mực hiện tại của IAASB là Chuẩn mực Kiểm soát Chất lượng Quốc tế số 1 và Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 220. Các Chuẩn mực này nâng cao yêu cầu/tiêu chuẩn đối với các doanh nghiệp kiểm toán để các doanh nghiệp kiểm toán có thể thực hiện nhất quán các cam kết chất lượng thông qua hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp kiểm toán bằng cách kết hợp việc chủ động và tiếp cận dựa trên rủi ro. Các Chuẩn mực này cũng nâng cao trách nhiệm của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán đối với chất lượng kiểm toán ở cấp độ hợp đồng dịch vụ, và bao gồm các cải tiến liên quan đến soát xét chất lượng hợp đồng dịch vụ.

Các thay đổi chính:

  • Tăng cường trách nhiệm của Ban Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán, trách nhiệm giải trình, và thúc đẩy việc quản trị doanh nghiệp kiểm toán;
  • Tiếp cận dựa trên rủi ro tập trung vào các mục tiêu về chất lượng;
  • Thay đổi các Chuẩn mực nhằm xử lý các vấn đề về công nghệ, mạng, và việc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ từ bên ngoài.
  • Tăng cường tập trung vào chuỗi thông tin liên tục và truyền thông bên trong và bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán;
  • Chủ động giám sát hệ thống quản lý chất lượng và khắc phục kịp thời và hiệu quả các khiếm khuyết;
  • Nâng cao trách nhiệm của Thành viên Ban Giám đốc phụ trách cuộc kiểm toán và chất lượng kiểm toán;
  • Làm rõ và củng cố các yêu cầu để soát xét chất lượng hợp đồng dịch vụ chặt chẽ hơn.

IAASB đã cung cấp một số tài liệu hỗ trợ triển khai, bao gồm các bảng thông tin và video giới thiệu ba Chuẩn mực Quản lý chất lượng (bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha).

Kiểm toán các Đơn vị ít Phức tạp (LCEs) đã trở thành Chuẩn mực riêng

Vào tháng 6 năm 2020, IAASB đã hỗ trợ việc xây dựng một Chuẩn mực riêng để kiểm toán các Đơn vị Ít Phức tạp (LCEs). Dự thảo về Chuẩn mực riêng hiện đã được xây dựng và nhận được sự quan tâm đáng kể từ các bên có lợi ích liên quan, bao gồm Nhóm tham khảo các LCEs mới được thiết lập (những người phục vụ với vai trò cố vấn để giúp hoàn thiện dự thảo).

Tại cuộc họp gần đây của IAASB vào tháng 12 năm 2020, đề xuất về dự án đã được thông qua và IAASB đã thảo luận về dự thảo đầu tiên của Chuẩn mực. Thông báo chung, Kế hoạch xây dựng Chuẩn mực riêng đối với kiểm toán các Đơn vị Ít Phức tạp (LCEs), trình bày dự kiến kết cấu Chuẩn mực riêng, các đối tượng dự kiến có thể sử dụng Chuẩn mực riêng và lịch trình xây dựng chuẩn mực riêng đã được đưa ra.

Nguồn: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
Xem thêm