Đại dịch COVID-19 đang ngày một thúc đẩy sự thay đổi của việc làm và cách chúng ta làm việc. Vì vậy chúng ta cần có những hiểu biết để vững vàng chuẩn bị cho tương lai, thông qua việc áp dụng công nghệ và các kỹ năng mới.

Người lao động Việt Nam có cảm thấy họ được trang bị các kỹ năng liên quan cần thiết để giúp họ làm việc cùng với công nghệ không? Thông qua cuộc khảo sát từ ngày 12 tháng 11 năm 2020 đến ngày 27 tháng 12 năm 2020, PwC đã thu được 1146 phản hồi. Và trong báo cáo này, PwC chia sẻ những kết quả chính từ cuộc khảo sát.

Xem thêm

Download Báo cáo Việt Nam năng động – Tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao

Download tài liệu How new CEOs can manage for the future