Trong phần này của podcast Inside the Strategy Room, hai đối tác của McKinsey giúp các nhà lãnh đạo mới đang vật lộn với các nhiệm vụ kép tạo ra kết quả ngay lập tức trong khi thiết lập nền tảng cho thành công lâu dài.

Download tài liệu

Xem thêm

Cập nhật: Vai trò của CFO đang thay đổi

Download tài liệu The future of finance in the CFO’s hands