Chiến lược phát triển của Việt Nam cần nhanh chóng được đổi mới. Những năm trước đây, tăng trưởng đã đạt được những kết quả rất ấn tượng. Nhưng khi môi trường thuận lợi trong nước và quốc tế đã thay đổi, tăng trưởng trong tương lai phải dựa trên năng suất lao động – các doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng, lao động và tài nguyên thiên nhiên cần được sử dụng hiệu quả để cho sản lượng cao hơn và chất lượng tốt hơn.

Báo cáo Việt Nam năng động của Ngân hàng Thế giới phân tích các ưu tiên trong mô hình tăng trưởng mới dựa trên những ý kiến tham vấn sâu rộng, kinh nghiệm quốc tế và các kết quả nghiên cứu gần đây.

Báo cáo tiếng Anh

Báo cáo tiếng Việt 

Xem thêm

Download tài liệu Báo cáo các chính sách và luật về Đầu tư tại Việt Nam 2019

Download tài liệu Cập nhật Kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5

Thực hiện sớm IFRS, cơ hội để doanh nghiệp mạnh hơn