SQL là gì?

SQL là loại ngôn ngữ truy vấn, được dùng để xử lý và truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu. SQL là viết tắt của Structured Query Language là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.

Tất cả các hệ quản trị có sở dữ liệu như MySQL, Oracle, MS Access, Sybase, Informix, Postgres và SQL Server đều sử dụng SQL như là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chuẩn.

SQL là một ngôn ngữ được tiêu chuẩn hóa bởi ANSI (American National Standards Institute) – Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ. Đây cũng đồng thời là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ và hỗ trợ sử dụng trong các công ty lớn về công nghệ.

Phân loại câu lệnh SQL

SQL DDL (Data Definition Language): ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.

Các lệnh DDL bao gồm:

Lệnh CREATE: Tạo một bảng, một View của bảng, hoặc đối tượng khác trong Database.

Lệnh ALTER: Sửa đổi một đối tượng Database đang tồn tại, ví dụ như một bảng.

Lệnh RENAME: Đổi tên một đối tượng trong Database

Lệnh TRUNCATE: Xóa tất cả các bản ghi của một Table

Lệnh DROP: Xóa toàn bộ một bảng, một View của bảng hoặc đối tượng khác trong một Database.

SQL DML (Data Manipulation Language): ngôn ngữ thao tác dữ liệu.

Các lệnh DML bao gồm:

Lệnh SELECT: Lấy các bản ghi cụ thể từ một hoặc nhiều bảng.

Lệnh INSERT: Tạo một bản ghi.

Lệnh DELETE: Xóa các bản ghi.

Lệnh UPDATE: Sửa đổi các bản ghi.

SQL DCL (Data Control Language): ngôn ngữ điều khiển dữ liệu.

Các lệnh DCL bao gồm:

Lệnh GRANT: Trao một quyền tới người dùng.

Lệnh REVOKE: Thu hồi quyền đã trao cho người dùng.

Xem thêm

SQL là gì? Những gì cần biết về SQL

Hướng dẫn cài đặt SQL

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 

Tags