Các hàm Lôgic trong Tableau là tính năng cho phép nhân sự thực hiện các phép toán lôgic khác nhau, giúp xác định những điều kiện đã đưa ra là Đúng hay Sai. Trong bài viết này, hãy cùng UniTrain tìm hiểu về các hàm Lôgic trong Tableau nhé!

Có những hàm Lôgic phổ biến nào trong Tableau?

Hàm AND

Hàm AND được sử dụng để xem nhiều biểu thức. Cú pháp của Hàm AND:

Expression_1 AND Expression_2

Nếu cả hai điều kiện là True, nó trả về True. Nếu không, nó trả về False.

– Để chứng minh hàm Lôgic này trong Tableau, chúng ta phải sử dụng Calculated Fields.
– Để tạo Calculated Fields, truy cập vào Analysis Tab và chọn tùy chọn Create Calculated Field
– Sử dụng biểu thức trong trường mới tạo.

Các hàm Lôgic trong Tableau thường được sử dụng

Hàm OR

Hàm OR trong Tableau giống một câu lệnh hoặc điều kiện này – hoặc điều kiện kia. Nếu cả hai điều kiện là Sai, Tableau hoặc sẽ trả về False; nếu không, nó trả về True. Cú pháp của hàm OR:

Expression_1 OR Expression_2

Tương tự hàm AND, chúng ta cũng chứng minh hàm này bằng cách sử dụng Calculated Fields.

Các hàm Lôgic trong Tableau thường được sử dụng

Hàm IIF

Hàm Tableau IIF là phiên bản đơn giản của hàm If Else. Nếu cả hai điều kiện là Đúng, thì nó sẽ trả về Câu lệnh đầu tiên, ngược lại, nó sẽ trả về câu lệnh thứ hai. Cú pháp của hàm này là:

IIF (Expression, True_Statement, False_Statement)

Tương tự hàm AND và OR chúng ta cũng chứng minh hàm này bằng cách sử dụng Calculated Fields.

Các hàm Lôgic trong Tableau thường được sử dụng

Hàm NOT

Hàm NOT trong Tableau sẽ trả về kết quả ngược lại. Đúng sẽ trở thành Sai và ngược lại. Cú pháp của hàm này là:

NOT (Expression)

Các hàm Lôgic trong Tableau thường được sử dụng

Hàm ISNULL

Hàm ISNULL trong Tableau sẽ kiểm tra xem dữ liệu có phải NULL hay không? Nếu nó là NULL, kết quả trả về TRUE, nếu không, kết quả là False. Cú pháp của hàm này là:

ISNULL (Expression)

Các hàm Lôgic trong Tableau thường được sử dụng

Hàm ZN

Hàm Tableau ZN sẽ trả về các giá trị đầu tiên của những giá trị Not Null và 0 cho các giá trị Null. Hiểu đơn giản, ZN trong Tableau được sử dụng để trao đổi các giá trị NULL với 0. Cú pháp của hàm này là:

ZN (Expression)

Các hàm Lôgic trong Tableau thường được sử dụng

Hàm IFNULL

Hàm IFNULL trong Tableau được sử dụng để trao đổi các giá trị NULL với giá trị dữ liệu riêng. Cú pháp của hàm này là:

IFNULL (Expression, Value)

Các hàm Lôgic trong Tableau thường được sử dụng

Hàm IF

IF là hàm Lôgic trong Tableau giúp kiểm tra điều kiện và kết quả điều kiện. Từ đó, trả về kết quả đầu ra. Cú pháp:

IF (Expression1) THEN (Statement1)

ELSEIF (Expression2) THEN (Statement2)

ELSEIF (Expression3) THEN (Statement3)

….

ELSEIF (ExpressionN) Then (StatementN)

ELSE (Statement)

END

IF-END

– Trong ví dụ này, chúng ta chỉ cần tạo một Calculated Field mới bằng cách sử dụng hàm IF trên một trường.
– Xem Calculated Field mới.
– Sử dụng trong Visualization
– Nó có một nhược điểm là tạo ra giá trị null trong trường hợp điều kiện sai.

IF-ELSE-END

– Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ cần chỉnh sửa Calculated Field trước đó bằng cách sử dụng hàm IF-ELSE trong cùng một trường.
– Xem Calculated Field mới.
– Sử dụng trong Visualization.
– Nó khắc phục một nhược điểm là tạo ra giá trị null trong trường hợp điều kiện sai.

Các hàm Lôgic trong Tableau thường được sử dụng

Hàm CASE

Hàm CASE là một hàm Lôgic trong Tableau, được sử dụng với mục đích kiểm tra logic và trả về giá trị cần thiết khi biểu thức kiểm tra là đúng.

CASE [(Expression)]

            WHEN (Expression) THEN (Expression)

            WHEN (Expression) THEN (Expression)

            ELSE (Expression)

END.

Các hàm Lôgic trong Tableau thường được sử dụng

Xem thêm

Vì sao nên sử dụng Tableau để trực quan hóa dữ liệu?

 Khóa học Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop

Những tính năng hữu ích của Tableau

Tags