Tất cả dữ liệu thường được lưu trữ trong bảng tính (Microsoft Excel, Google Trang tính, v.v.) là dữ liệu nhạy cảm. Và vì lý do đó, bạn nên sử dụng những cách dưới đây để bảo vệ dữ liệu

1. Bảo vệ cấp độ tệp

Đây là hình thức bảo vệ phổ biến nhất vì nó cho phép khóa tệp Excel bằng cách sử dụng mật khẩu. Nếu không có mật khẩu, người dùng không thể mở hoặc sửa đổi bảng tính.

Bạn có hai tùy chọn nếu muốn sử dụng mật khẩu bảo mật tệp Excel:

  1. Tạo mật khẩu để mở hoặc sửa đổi tệp: T
  2. Mã hóa tệp: Cho phép bạn đặt mật khẩu và khóa tệp.
  3. Chữ ký điện tử
  4. Hạn chế quyền truy cập

2. Bảo vệ mức sổ làm việc

Khi nhiều người có quyền truy cập vào sổ làm việc Excel, bạn nên khóa cấu trúc mà bạn đã tạo. Điều này yêu cầu người khác sử dụng mật khẩu để thực hiện thay đổi.

Ví dụ: Khi bạn khóa cấu trúc sổ làm việc, những người dùng khác không còn khả năng thêm, xóa hoặc đổi tên trang tính. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn có nhiều sổ làm việc được kết nối và bạn cần đảm bảo rằng cấu trúc đó vẫn nhất quán giữa các phòng ban hoặc nhóm.

3. Bảo vệ mức trang tính

Nếu bạn muốn kiểm soát cách người dùng sử dụng trang tính, thì hình thức bảo mật Excel này là tốt nhất. Nó cho phép bạn chỉ định những gì người dùng có thể và không thể làm.
Ví dụ: Bạn có thể muốn đặc biệt cấm người dùng sử dụng Sắp xếp và Tự động lọc. Họ vẫn có thể xem trang tính và làm những việc khác, nhưng họ bị cấm với các chức năng này. Để bảo mật dữ liệu, bạn có thể kết hợp ẩn các hàng hoặc cột và áp dụng bảo vệ trang tính.

UniTrain lược dịch

Xem thêm

Bộ tài liệu “Làm chủ Excel và VBA – Macro”

Có gì mới trong Excel 2021 dành cho Windows

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel