Việc xảy ra sai sót trong quá trình làm việc với Excel là điều không thể tránh khỏi của các dân văn phòng. Ví dụ như trong 1 tập dữ lớn lại xuất hiện “lởm chởm” các ô trống hay định dạng văn bản không đồng nhất với nhau. Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách làm sạch và định dạng dữ liệu Excel bằng VBA.

Xóa bỏ hàng trống

Đôi khi tập dữ liệu của bạn có các hàng trống mà bạn cần phải xóa đi. Tuy nhiên, nếu loại bỏ từng cái một thì sẽ khá tốn thời gian và công sức. Thay vào đó, người dùng có thể viết vài dòng mã VBA để thực hiện công việc này. Hãy thao tác các bước sau:
Giả sử có một tập dữ liệu của List of Idioms trong các ô B4: C14 (như hình dưới).

what can you do with vba

Bước 1: Chọn tab Developer > Visual Basic. 

Removing Blank Rows

Bước 2: Visual Basic Editor sẽ hiển thị, chọn Insert trên thanh công cụ > Module.

Inserting Code

Sau đó, hãy nhập mã dưới đây:

Sub Choose_Empty_Rows()
Dim row As Range
Dim choose As Range
Dim region As Range
 
 If TypeName(Selection) <> "Range" Then
  MsgBox "Choose a Range of Cells .", vbOKOnly, "Choose Empty Rows Macro"
  Exit Sub
 End If
 
 If Selection.Cells.Count = 1 Then
  Set region = ActiveSheet.UsedRange
 Else
  Set region = Selection
 End If
 
 For Each row In region.Rows
  If WorksheetFunction.CountA(row) = 0 Then
   If choose Is Nothing Then
    Set choose = row
   Else
    Set choose = Union(choose, row)
   End If
  End If
 Next row
 
 If choose Is Nothing Then
  MsgBox "Could not find any Blank Rows", vbOKOnly, "Choose Empty Rows Macro"
  Exit Sub
 Else
  choose.Select
 End If
 
End Sub

Code

Bước 3: Đóng cửa sổ VBA và chọn các ô B4: C18 > chọn Macros.

Hộp thoại Macros sẽ hiển thị, chọn Choose_Empty_Rows > chọn Run. 

what can you do with vba

Tất cả các hàng trống sẽ được chọn, hãy nhấn phím CTRL + dấu – > chọn tùy chọn Shift cells up để xóa các hàng trống.

Delete Rows

Cuối cùng, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới đây:

what can you do with vba

Định dạng văn bản thành chữ hoa bằng VBA

Người dùng có thể định dạng viết hoa văn bản bằng cách sử dụng các công thức. Tuy nhiên, cách này sẽ phức tạp hơn nhiều. Do đó, thực hiện thao tác bằng cách nhập đoạn mã dưới đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

Bước 1: Chọn Developer trên thanh công cụ > chọn Visual Basic. 

Changing Text to Uppercase

Bước 2: Cửa sổ Visual Basic Editor sẽ hiển thị. Chọn Insert trên thanh công cụ > chọn Module.

Inserting Module

Sau đó, hãy nhập đoạn mã dưới đây:

Sub Uppercase()

Dim i As Range
Set i = Selection
For Each cell In i
  cell.Value = UCase(Left(cell.Value, 1)) & Right(cell.Value, Len(cell.Value) - 1)
Next cell
End Sub

VBA Code

Sau đó, hãy đóng cửa sổ VBA, chọn cột C > chọn Macros.

what can you do with vba

Cuối cùng, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

what can you do with vba

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel 

Bộ tài liệu “Làm chủ Excel và VBA – Macro” 

Tổng hợp thuật ngữ trong VBA Excel 

Cách thêm, xóa, chặn nhận xét trong Excel VBA

 

Tags