Dù là người mới bắt đầu hay là người đã học VBA lâu năm, thì một trong những điều cốt lõi bạn cần làm đó là học và hiểu được các định nghĩa hay thuật ngữ của chính phần mềm đó. Trong bài viết này, UniTrain tổng hợp các thuật ngữ quan trọng giúp bạn có nền tảng vững chắc trước khi bắt đầu viết code VBA:

Absolute Reference

Absolute Reference được sử dụng khi record một Macro, trong đó tham chiếu tuyệt đối đến một ô hoặc nhóm ô cụ thể mà bạn không muốn thay đổi. Đây là cài đặt mặc định khi record một Macro.

Boolean

Một kiểu dữ liệu biến sử dụng 2 byte bộ nhớ và chỉ có một trong hai giá trị true hoặc false. Nó được đặt theo tên của George Boole.

Branching

Tên được đặt cho mã để đảm bảo một số đoạn mã nhất định chỉ được thực thi trong một số trường hợp nhất định.

Call

Call được sử dụng để gọi một thủ tục khác ra làm việc.

Code Window

Code Window (cửa sổ mã VBA) được sử dụng để viết, hiển thị, hoặc chỉnh sửa mã. Truy cập nhanh Cửa sổ mã bằng cách chọn F7.

Dim

Dim (hay còn gọi là Dimension) được sử dụng để khai báo các biến trong VBA. Ví dụ: “Dim InterestRate” khai báo “InterestRate” là một vị trí lưu trữ có thể thay đổi.

Do…Until

Vòng lặp Do…Until được sử dụng để lặp phần chương trình một vài lần khi điều kiện là False. Các vòng lặp “Do Until” tiếp tục cho đến khi điều kiện là True.

Do…While

Vòng lặp Do…While được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần khi điều kiện là True.

Event Handling Procedures

Event Handling Procedures được dùng để theo dõi mã VBA tự động chạy dựa trên một giá trị ô cụ thể bị thay đổi.

For…Next

For…Next là quá trình lặp lại một đoạn mã theo một số lần nhất định trong VBA.

Form Controls

Form Controls gồm các tính năng được sử dụng để người dùng biết rằng các Macro có sẵn và làm cho mã dễ truy cập hơn.

If…then

Đây là một dạng mã phân nhánh, thường cho phép một số đoạn mã chỉ được thực thi trong một số trường hợp nhất định.

InputBox

InputBox là một loại biểu mẫu người dùng được thiết kế sẵn. người dùng có thể sử dụng một InputBox để nhập nhiều loại đầu vào. Tuy nhiên, InputBox chỉ nhận một loại đầu vào tại một thời điểm nhất định.

Locals Window

Locals Window (cửa sổ Locals) là nơi để theo dõi các đối tượng và biến đang nhận giá trị nào, thay đổi như thế nào trong quá tình chạy code VBA.

Looping

VBA Locals Windows cho phép người dùng hiển thị tất cả các biến được khai báo trong thủ tục hiện tại và giá trị của chúng.

Methods

Methods là những hành động được thực hiện với các đối tượng. Ví dụ: trỏ VBA vào một ô (đối tượng) và đặt một giá trị (thuộc tính), sau đó người dùng hành động bằng cách sao chép nội dung của ô đó sang một ô (đối tượng) khác. Đây được gọi là “Copy Method”.

Module

Module là thành phần cơ bản của mọi chương trình có VBA. Cụ thể, Module nằm trong phần Project của VBA – là nơi để lưu trữ các Macro mà người dùng đã ghi.

MsgBox

MsgBox sẽ hiển thị một hộp thông báo. Hộp thông báo thường được sử dụng để cung cấp thông tin và hướng dẫn.

Object Browser

Object Browser cho phép người dùng xem danh sách của tất cả các đối tượng khác nhau với các phương thức và thuộc tính của chúng. Truy cập trình duyệt bằng cách nhấn F2 hoặc chọn trình duyệt từ menu kéo xuống “View”.

Objects

Objects là những thứ mà người dùng làm việc với VBA. Người dùng thường làm việc với các đối tượng sau trong Excel: sổ làm việc, trang tính, phạm vi và ô.

Option Explicit

Câu lệnh “Option Explicit giúp người dùng tự động kiểm tra được các biến chưa được quy ước. Nếu biến chưa được quy ước thì hệ thống sẽ không cho phép chạy câu lệnh có chứa biến đó.

Project Explorer Window

Cửa sổ VBA Project Explorer hiển thị danh sách các dự án và mục dự án trong tài liệu Excel. Sử dụng phím tắt CTRL + R để mở Project Explorer Window.

Properties

Properties là thuộc tính của đối tượng. Mỗi đối tượng có một tập hợp các thuộc tính được liên kết với chúng, chẳng hạn như giá trị số, phông chữ hoặc màu sắc của nó.

Properties Window

Properties Window (cửa sổ Properties) là nơi hiển thị thuộc tính các đối tượng mà người dùng lựa chọn sử dụng. Để mở Properties Window, người dùng nhấn phím tắt F4.

Relative Reference

Relative Reference được sử dụng khi record các macro, trong đó tất cả chuyển động sẽ được ghi lại tương ứng với một ô đang hoạt động.

Sub Procedure

Đây là đơn vị cơ bản của mã VBA. Một quy trình con bắt đầu bằng “Sub” và kết thúc bằng “End Sub”.

Subscript Out of Range Error

Lỗi này xảy ra do tham chiếu đến một đối tượng không tồn tại.

User Defined Functions

VBA trong Excel cho phép người dùng tạo các hàm tùy chỉnh. Để tạo một hàm do người dùng xác định, mã phải bắt đầu bằng “Function” và kết thúc bằng “End Function”.

Variables

Variables được đặt tên là nơi lưu trữ. Khai báo các biến làm cho mã chạy nhanh hơn và sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn. Người dùng khai báo các biến bằng cách sử dụng câu lệnh “Dim”.

VBA

Visual Basic for Applications –  dành cho ngôn ngữ lập trình của Microsoft cho phép người dùng xây dựng các chức năng do người dùng xác định và tự động hóa các quy trình.

Visual Basic Editor

Visual Basic Editor là công cụ được sử dụng để tạo, sửa đổi và duy trì các thủ tục và modules VBA trong các phần mềm Microsoft Office.

WorksheetFunction

Để sử dụng các hàm Excel trong mã VBA, thì trước hàm phải có “Application.WorksheetFunction”. Ví dụ, nếu chúng ta muốn truy cập hàm Average (trung bình), thì người dùng cần viết “Application.WorksheetFunction.Average”.

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel 

[Download miễn phí] Các lệnh và cú pháp VBA Excel phổ biến

Cách thêm, xóa, chặn nhận xét trong Excel VBA

5 cách để tạo phạm vi VBA tự động điều chỉnh