Giới thiệu

Hàm SMALL của Microsoft Excel trả về giá trị nhỏ nhất thứ n từ một tập hợp các giá trị.

Hàm SMALL là một hàm tích hợp sẵn trong Excel được phân loại là Hàm thống kê. Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm SMALL có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.

Cú pháp

Cú pháp cho hàm SMALL trong Microsoft Excel là:

SMALL( array, nth_position )

Trong đó:

array: Một dải ô hoặc mảng mà bạn muốn trả về giá trị nhỏ nhất thứ n.

nth_position: Vị trí từ giá trị nhỏ nhất thứ n trở về.

Giá trị trả về

Hàm SMALL trả về một giá trị số.
Nếu nth_position lớn hơn số giá trị trong array, hàm SMALL sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
Nếu array trống, hàm SMALL sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

Áp dụng đối với

  • Excel Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

Ví dụ (dưới dạng Hàm trang tính)

Hãy cùng xem một số ví dụ về hàm SMALL trong Excel và khám phá cách sử dụng hàm SMALL làm hàm trang tính trong Microsoft Excel:

Cách sử dụng hàm SMALL trong Excel

Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ SMALL sau đây sẽ trả về:

=SMALL(A1:A5, 1)

Kết quả: -2.3

=SMALL(A1:A5, 2)

Kết quả: 4

=SMALL(A1:A5, 3)

Kết quả: 5.7

=SMALL(A1:A5, 4)

Kết quả: 8

=SMALL(A1:A5, 5)

Kết quả: 32

=SMALL({6, 23, 5, 2.3}, 2)

Result: 5

Nguồn: techonthenet

Xem thêm