Bạn có một bảng dữ liệu lớn cần phân tích xu hướng theo ngày hoặc giờ? Bài viết này sẽ giúp bạn cách để tóm tắt dữ liệu dựa trên các nhóm thời gian.

Ví dụ rằng bạn có một bảng dữ liệu bán hàng chứa một hàng cho mỗi giao dịch và một cột chứa ngày và giờ giao dịch. Vậy làm thế nào để thống kê số lượng giao dịch nhóm theo thời gian trong ngày. Cùng xem 2 cách dưới đây.

Cách 1 – Dùng Pivot Table

1. Tạo Pivot table và chọn trường Thời gian (Date) vào vùng Rows.

2. Nhấn chuột phải vào ô thuộc trường Thời gian và chọn Group

Group the Date Field for Time

3. Chọn Hours trong menu Group

Group The Date Field for Hours

4. Lúc này sẽ xuất hiện danh sách các giao dịch theo khoảng thời gian (tăng 1 giờ)

Pivot Table Date Field Grouped for Hours

Cách 2 – Dùng hàm FLOOR

Với cách này, bạn có thể nhóm thời gian tuỳ ý. Dùng hàm FLOOR để làm tròn thời gian.

=FLOOR(number, significance)

Trong đó:

number: giá trị  cần làm tròn. Trong ví dụ này giá trị number chính là thời gian

significance: bội số muốn làm tròn đến

Round Times Down with the FLOOR Function

Ở ví dụ này, significance được đặt là “2:00” để làm tròn thời gian xuống mức tăng 2 giờ gần nhất.

Sau đó tóm tắt vào Pivot Table tương tự như ở cách 1, chọn cột Floor thay vì cột Date vào vùng Rows.

Group Times in a Pivot Table with the FLOOR Function

Pivot Table sẽ thống kê số lượng giao dịch mỗi 2 giờ như trên.

UniTrain tổng hợp

Xem thêm

Thêm ToolPak Phân tích Dữ liệu vào Excel

[Excel Tips] Sử dụng công cụ Camera để tạo ảnh chụp màn hình động

Combo 3 Khoá học kỹ năng Excel nâng cao