Ngày 02 tháng 07 năm 2020, Cục Thuế Thành phố Hải Phòng ban hành công văn số 1930/CT-TTHT hướng dẫn về xác định chi phí được trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với chi phí khấu hao ghi nhận trong giai đoạn tạm dừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể như sau:

Trong trường hợp, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mà doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động đối với một số tài sản cố định (“TSCĐ”), không thuộc các trường hợp phải tạm thời dừng hoạt động do (i) doanh nghiệp sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng và (ii) dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thì chi phí khấu hao của TSCĐ trong thời gian tạm dừng hoạt động không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Xem thêm

Mức khống chế chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Các loại thuế cần biết khi kinh doanh tại Việt Nam

Free Download Sổ Tay Thuế 2020 của Crowe

Tags