Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2835/TCT-TTKT hướng dẫn về việc thực hiện các quy định của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) về áp dụng mức khống chế chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Cụ thể ảnh sau:

Mức khống chế chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Xem thêm

Các loại thuế cần biết khi kinh doanh tại Việt Nam

Download tài liệu Vietnam tax and legal handbook

Sổ tay thuế Việt Nam 2020 của PwC

Tags