Conditional Formatting trong Excel là công cụ dùng để làm nổi bật giá trị trong ô giúp người xem xác định được dữ liệu nhanh chóng bằng cách thay đổi màu sắc, icon, thanh dữ liệu và thang màu của ô theo một quy tắc định dạng có điều kiện. Trong bài viết dưới đây, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn 3 cách để so sánh ngày tháng bằng Conditional Formatting trong Excel. Giả sử có tập dữ liệu gồm Student, Student ID,Submission Date (như hình dưới).

tập dữ liệu

1. So sánh ngày bằng cách dùng Highlight Cells Rules 

Người dùng có thể tìm các ngày trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, người dùng muốn so sánh 10/12/2022 đến 31/12/2022 bằng cách:

Bước 1: Chọn Home > Conditional Formatting > Highlight Cells Rules > Between…

Using Highlight Cells Rules to compare dates in excel conditional formatting

Bước 2: Hộp thoại Between hiển thị, nhập số ngày 12/10/2022 12/31/2022 > chọn Light Red Fill > OK. 

Between window to compare dates in excel conditional formatting

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

2. Sử dụng tính năng New Rule trong Conditional Formatting để so sánh ngày

Để sử dụng New Rule trong Conditional Formatting để so sánh ngày, người dùng cần xác định Start DateEnd Date.

Cách thao tác:

Bước 1: Chọn Home > Conditional Formatting > New Rule.

Applying new rule to compare dates in excel conditional formatting

Bước 2: Hộp thoại New Formatting Rule hiển thị, chọn Use a formula to determine within cells to format.

Bước 3: Nhập công thức trong Format values where this formula is true:

=AND($D5>=$C$18,$D5<=$C$19)
New Formatting Rule to compare dates in excel conditional formatting
Bước 4: Cửa sổ Format Cells hiển thị, chọn Fill > chọn màu tùy thích > OK.
Định dạng ô để so sánh ngày trong định dạng có điều kiện excel
Cuối cùng, kết quả sẽ được hiển thị (như hình dưới):

3. Dùng Multiple Rules để so sánh ngày 

Người dùng có thể sử dụng nhiều quy tắc cho 2 hoặc nhiều tiêu chí bằng cách:
Bước 1: Chọn Home > Conditional Formatting > New Rule. 
utilizing Multiple Rules to compare dates in excel conditional formatting
Bước 2: Cửa sổ New Formatting Rule hiển thị, chọn Use a formula to determine which cells to format.
Bước 3: Nhập công thức trong Format values where this formula is true:
=$D5=TODAY()
Bước 4: Chọn Format…
Bước 5: Hộp thoại Format Cells hiển thị, chọn Fill > OK. 
Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
Bước 6: Ngoài ra, bạn có thể chọn Conditional Formatting > Manage Rules.
Bước 7: Cửa sổ Conditional Formatting Rules Manager hiển thị, chọn Edit Rule.
Bước 8: Nhập công thức dưới đây:
$D5>TODAY()
Bước 9: Chọn OK.
Conditional Formatting Rules Manager
Cuối cùng, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
Xem thêm

Tags