Báo cáo gần đây nhất của Audit Analytics, Đánh giá mười tám năm qua về xu hướng phí dịch vụ kiểm toán và phi kiểm toán, đã được phát hành vào tuần trước. Sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Phí kiểm toán của chúng tôi, báo cáo này cung cấp phân tích chi tiết và so sánh các xu hướng về phí dịch vụ kiểm toán và phi kiểm toán được công bố trong giai đoạn mười tám năm từ 2002-2019

Việc soát xét phí phi kiểm toán so với phí kiểm toán là điều đáng quan tâm, vì SEC coi phí phi kiểm toán cao là mối quan tâm về tính độc lập của kiểm toán viên. Để giải quyết mối lo ngại này, SEC đã tạo ra các danh mục phí kiểm toán, yêu cầu người đăng ký công bố các khoản phí như sau: phí kiểm toán, phí liên quan đến kiểm toán, thuế và tất cả các khoản phí khác.

Đôi khi, một số nhà phân tích thích xem phí kiểm toán một cách độc lập trong khi một số nhà phân tích khác thích xem các khoản phí liên quan cùng với phí kiểm toán. Vì lý do này, báo cáo trình bày cả hai cách tiếp cận.

Những điểm nổi bật chính của báo cáo này bao gồm:

  • – Phí kiểm toán và phí phi kiểm toán theo tỷ lệ phần trăm của tổng phí;
  • – Phí kiểm toán và phí phi kiểm toán trên 1 triệu USD doanh thu;
  • – Phí kiểm toán và phí phi kiểm toán của các công ty đã công bố ý kiến không chấp nhận cho năm tài chính 2016.

Như được trình bày bên dưới, vào năm 2019, phí phi kiểm toán (không bao gồm phí liên quan đến kiểm toán) chiếm 9,6% tổng số phí phải trả, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp tỷ lệ này dưới 10%

Audit

Tỉ lệ này tăng vọt lên 18,4% khi phí liên quan đến kiểm toán được tính vào phí phi kiểm toán.

Kiemtoan

Tải báo cáo ngay 

Theo Audit Analytics

Xem thêm 

BDO sẽ không hoàn trả 4,5 triệu GBP tiền lãi mặc dù đã trả cho các chủ phần hùn 137 triệu GBP

Grant Thornton, Marcum đồng hạng về các khách hàng kiểm toán mới Quý 3