Báo cáo mới nhất này của ACCA xác định bảy ưu tiên chính cho tương lai của nghề nghiệp, nơi kế toán (accounting) sẽ đóng một vai trò không thể xóa nhòa trong tương lai.

Nghề kế toán có thể đóng một vai trò thiết yếu trong việc biến đổi thế giới để mang lại một tương lai công bằng, xanh và toàn diện hơn. Sử dụng các nghiên cứu điển hình và câu chuyện cá nhân để đưa ra các cơ hội, chỉ ra lý do tại sao nghề này lại là trọng tâm để xây dựng nền kinh tế toàn cầu và môi trường kinh doanh thịnh vượng hơn.

Xem thêm

Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F2 – Kế toán quản trị
 Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F3 – Kế toán tài chính

Tags