UniTrain cung cấp cho bạn tài liệu Finance gồm 4 trang với các khái niệm, phương trình và nguyên tắc tài chính cơ bản giúp bạn sử dụng tại nơi làm việc.
 
✔ Các chủ đề được đề cập bao gồm:
– Tỷ lệ tài chính cho tính thanh khoản
– Đòn bẩy và khả năng sinh lời
– Giá trị thời gian của tiền
– Giá trị hiện tại và tương lai
– Tỷ lệ hiệu quả hàng năm (EAR)
– Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR)
Tài Liệu Cho Người Học Finance