Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về vai trò của châu Á trong bốn lĩnh vực: dòng chảy và mạng lưới thương mại, các tập đoàn ở châu Á, công nghệ và người tiêu dùng châu Á. Việc kết hợp các quan điểm ở báo này sẽ cung cấp một cái nhìn rộng hơn về cách Châu Á đang phát triển và một gợi ý về cách để định vị khu vực trong tương lai.

Download báo cáo tại: 

Xem thêm 

Download tài liệu Doing Business Guide in Vietnam 2019-2020 theo Mazars

Download tài liệu Global Talent Trends 2019