Nỗi lo do Coronavirus gây ra ngày một tăng, đã đến lúc nhận ra những rủi ro bảo mật mà kế toán viên phải đối mặt trực tuyến khi làm việc tại nhà và vai trò của chúng ta trong việc bảo vệ những thông tin nhạy cảm cho chính bản thân và khách hàng.

Download tại đây

Xem thêm

Download tài liệu Death by email and how to overcome it

Download tài liệu Robert Walters Salary Survey 2020

Download tài liệu Cash for growth or growth for cash