Trong tháng 12 năm 2019, Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về xác định chi phí được trừ đối với chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Dự kiến Dự thảo này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh chi phí lãi vay với các bên liên kết theo quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Xem toàn bộ tài liệu

Xem thêm 

Các loại thuế cần biết khi kinh doanh tại Việt Nam

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới & một số chính sách quan trọng về thuế

Download tài liệu Paying Taxes 2020 theo PwC