Thời hạn tự định mức thuế gây nhiều căng thẳng cho kế toán và đại lý thuế. Số giờ và khối lượng công việc quá mức tại một số công ty trong tháng 12 và tháng 1 có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, mối quan hệ, động lực và năng suất dài hạn của họ. Xem hướng dẫn để có một mùa thuế thuận lợi hơn.

Download tài liệu 

Xem thêm 

Sổ tay thuế Việt Nam 2020 của PwC

Download tài liệu Learning for the future

Các loại thuế cần biết khi kinh doanh tại Việt Nam