Báo cáo tập trung trình bày về các xu hướng lớn và tác động đến tình hình việc làm của Việt Nam, đồng thời, cũng xác định 3 lĩnh vực cải cách đặc biệt quan trọng để khai thác các cơ hội việc làm tạo ra do bối cảnh kinh tế, xã hội thay đổi.

Tải báo cáo tại đây:

Download tài liệu Salary Guide 2020

Download tài liệu World’s Most Attractive Employers 2019

Download tài liệu Hire Based on Potential