Đây là tài liệu tham khảo hằng năm dành cho cả nhà quản lý và người tuyển dụng về thị trường việc làm để đưa ra quyết định tuyển dụng sáng suốt tại Việt Nam. Hướng dẫn bao gồm các chức năng công việc khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm Tài chính & Kế toán, Công nghệ, cũng như Bán hàng và Tiếp thị.

Download tài liệu

Xem thêm

Download tài liệu 2020 Workplace Learning Trends Report

Download tài liệu Vietnam Employment Outlook 2020

Download tài liệu Tương lai việc làm Việt Nam – Khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn